Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Obchodní podmínky na www.proturnaje.cz

1. Všeobecná ustanovení
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky obchodním zákoníkem, č.513/1991 Sb., vše ve znění novel.
 
2. Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva  je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.                                        
Dodavatel/prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo, nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky, nebo poskytuje služby.
Kupující je zákazník internetového obchodu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky, nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky, nebo službami.
Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky, či využívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky, nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají práva a povinnosti.
Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.
 
3. Ceny
Cena předmětu koupě odpovídá ceně uvedené na internetových stránkách a kupujícím byla akceptována zasláním objednávky. 
Pozor-změny cen vyhrazeny. V případě zdražení bude zákazník včas informován. Rovněž pokud nebude požadované zboží skladem, bude zákazník informován.
Na veškeré nakoupené zboží je vystavena faktura, která je zasílána současně se zbožím. Nakoupené zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Nejsme plátcem DPH.
 
4. Záruka na zboží
Na výrobky se vztahuje  záruční doba 6 měsíců.
Spotřebitel při uplatnění záruky má:
  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívaní zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.
 
5. Reklamace
V případě reklamace zboží zašlete na adresu firmy s fotokopií dokladu o koupi a popisem závady. Reklamované zboží musí být dodáno v originálním nepoškozeném obalu s veškerou dokumentací poskytnutou kupujícím při dodání zboží.
Prodávající neuznává záruku za vady vzniklé v důsledku neodpovídajícího zacházení, živelných katastrof, násilného poškození, povětrnostních vlivů a v případech neoprávněného zásahu.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
 
6. Podmínky a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace
Objednáváte-li zboží jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČO), máte v souladu s § 53 (7) občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena.
  • Zásilka musí obsahovat písemné vyjádření, ze kterého vyplývá projev vůle odstoupit od smlouvy v zákonné 14ti denní lhůtě - "Žádost o odstoupení od smlouvy" s žádostí o vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu).
  • Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (může být poškozen úměrně nutnosti vybalení věci). Zboží nesmí jevit známky užívání a musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.
  • Vždy, prosím, použijte balícího papíru nebo kartonu tak, aby nemohla během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů a poškození zboží.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží. Vám peníze za zboží budu vráceny do 30ti kalendářních dnů po doručení zboží.
 
7. Doprava
Zboží Vám zašleme na dobírku. Doba odeslání objednávky je standardně následující pracovní den, nebo nejdéle do 3 pracovních dnů. Aktuální cena dobírky je uvedena  v druhém kroku objednávky v eshopu. Při platbě předem na č.ú. 1554228183/0800 je poštovné dle aktuální ceny uvedené v druhém kroku objednávky v eshopu. Objednané zboží zasíláme Českou poštou. Pokud po rozbalení zásilky zjistíte zboží poškozené přepravou, je nutné ho reklamovat do 24 hodin od dodání u České pošty. Na pozdější reklamace pošta nebere zřetel.
 
8.Osobní odběr
Zboží je možné po dohodě převzít osobně na adrese Ronov nad Doubravou, Chvalovická 460.
TOPlist